Okresní sněm OMS Třebíč 2016

zveřejněno v kultura

Na Okresním sněmu OMS Třebíč se nejen hodnotilo

Zasedání Okresního sněmu OMS Třebíč se konalo 16. června 2016 v odpoledních hodinách.

Po slavnostní znělce troubené členy souboru Babylonských trubačů zahájil sněm místopředseda OMS Ing. Tomáš Sedláček, který sněm dále řídil. Delegáty sněmu přivítal také předseda OMS Vladimír Homolka.

Hlavní referát přednesl Ing. Antonín Měrka na téma Červen – měsíc myslivosti a ochrany přírody. Pan inženýr mimo jiné ve svém referátu podrobil kritice dnešní způsob zemědělského hospodaření, činnost člověka a jejich negativní vliv na zvěř. Zmínil se také o nelehkém postavení myslivců ve společnosti, nedocenění jejich práce pro společnost, na čemž se podílí velkou měrou negativní vliv médií. Dovolím si citovat ze závěru vystoupení: „Problémů a potíží má česká myslivost v současné době mnoho, a proto by měli být myslivci jednotní a neoslabovat sami sebe. Protože jen společnými silami se dají prosazovat vlastní zájmy proti silnému lobbismu, který je podporován dotacemi EU. Silný mandát k jednání však nebude mít organizace, která bude mít pár členů, ale jen silná organizace s jasnou vizí, za kterou stojí obrovská členská základna. Dovolte mi tedy, abych z tohoto místa na závěr poděkoval všem těm stovkám myslivců, kteří vykonávají myslivost dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, ale i těm z jednotlivých odborných komisí, kteří mimo výše uvedené činnosti odvádějí ještě práci ve prospěch nás všech – ostatních myslivců.“

Potom již okresní sněm pokračoval svou pracovní částí. Místopředseda OMS Ing. Tomáš Sedláček přednesl zprávu o činnosti MR /myslivecké rady/ od okresního sněmu v roce 2015, tj. sněmu volebního. Dovolím si uvést některé vybrané pasáže z jeho referátu /zkráceno/: Zvolená MR se „pustila do práce“ a schválila plán činnosti do r. 2020. Následovaly jednotlivé body, ve kterých byly uvedeny konkrétní kroky, které MR již splnila:

 1. Jednání s poslanci a senátory okresu o novele Zákona myslivosti.
 2. Spolupráce s ORP v regionu – Třebíč, Náměšť nad Osl. a Mor. Budějovice, osobní jednání se starosty obcí o podpoře činnosti myslivců, včetně podpory finanční.
 3. Pojištění psů – dopis adresovaný ČMMJ Praha s přáním, aby bylo součástí pojistky u Halali placené členy v ročním příspěvku.
 4. Lepší informovanost členů – vytvoření nových webových stránek /www.omstrebic.cz/, jejich pravidelná aktualizace. Zajištění aktivu mysliveckých hospodářů /2 x ročně/, jejich bezplatné vzdělávání.
 5. Prezentace činnosti OMS a myslivců v médiích /místních, okresních, časopis Myslivost, Český rozhlas/, propagace myslivosti na akcích ostatních zájmových spolků v regionu.
 6. Práce s dětmi – obnovení a posílení, získávání zkušeností, soutěže /výtvarné, Zlatá srnčí trofej/.
 7. Spolupráce s OMS s Krajským úřadem Vysočina v rámci koordinační rady kraje, pachové ohradníky, finanční prostředky za odevzdané spodní čelisti černé zvěře a získávání dalších finančních prostředků na činnost myslivců.
 8. Úspěch Mysliveckého víkendu v Třebíči spojeného s přehlídkou trofejí, Svatohubertskou mší, svodem psů a doprovodným programem /nově doplněno o Zlatou srnčí trofej/.
 9. Činnost komisí OMS:
 • KPK – výrazné změny v přípravě adeptů o první lovecký lístek, organizace kurzu pro myslivecké hospodáře, kladné změny v přípravě a pořádání reprezentačního plesu a již zmiňované nové internetové stránky OMS, prezentace myslivosti v médiích, Svatohubertská mše, obnovení práce s dětmi u OMS.
 • Vznik organizačně-právní komise a její činnost v uplynulém roce především ve prospěch mysliveckých sdružení při transformaci na myslivecké spolky.
 • Kynologická komise – pořádání zkoušek pro zajištění upotřebitelnosti loveckých psů /v r. 2015 s uskutečnilo 15 zkoušek/, nácvik na zkoušky v pořádající honitbě, reprezentace psů na mysliveckých akcích.
 • Střelecká komise – tradice střeleckých akcí, hlavně memoriál Vladimíra Homolky, okresní přebor, výcvik adeptů, zajištění cvičných střeleb pro členy ČMMJ za zvýhodněné ceny.
 • Ekonomická komise – dohled na správné hospodaření, získávání finančních prostředků, úspory.

V závěru Ing. Sedláček apeloval na přítomné zástupce mysliveckých spolků, aby informovali své kolegy – myslivce o výše jmenovaných možnostech, aby získávali nové myslivce, kteří budou ochotní pracovat v jednotlivých komisích OMS a „dělat něco pro ostatní“. Za členy MR slíbil, že se budou snažit nezklamat důvěru myslivců, pomáhat jim a dále zlepšovat služby.

Po vystoupení místopředsedy OMS se u řečnického pultu vystřídali se svými příspěvky předseda OMS, předseda ekonomické komise a za hosty Ing. Kotrba.

Při příležitosti konání okresního sněmu jsou také předána ocenění myslivcům – členům ČMMJ za jejich dlouholetou práci. Tentokráte předstoupili před předsednický stůl: Karel Krčál a Milan Horký – obdrželi medaili III. stupně. Věrnostní medaile k životnímu jubileu byly předány Vladimíru Večeřovi, Ivanu Minářovi, Petru Pelechovi, Jaroslavu Košťálovi, Ing. Ivo Lexovi a Jaroslavu Tesařovi.

Po přestávce byli delegáti seznámeni s návrhem usnesení a přistoupilo se k hlasování.

Okresní sněm zakončil předseda OMS Vladimír Homolka. Zhodnotil jeho průběh, poděkoval delegátům a Babylonským trubačům – pánům M. Nováčkovi, Jos. Holasovi a pí Marii Novákové, kteří doprovázeli program mysliveckými fanfárami a znělkami.

/Vybráno z materiálů poskytnutých Ing. Měrkou a Ing. Sedláčkem/

Text: PhDr. Marie Nováková, foto: Ing. Měrka