Přehlídka trofejí – Moravské Budějovice – 19.-22.4.2024

zveřejněno v myslivost

XVII. Chovatelská přehlídka trofejí zvěře na Moravskobudějovicku

Ve dnech 19. až 22. dubna tohoto roku se uskutečnila v zámeckých konírnách již XVII. Chovatelská přehlídka trofejí zvěře na Moravskobudějovicku, jejíž realizací byl pověřen Okresní myslivecký spolek Třebíč ve spolupráci s Odborem životního prostředí Městské úřadu Moravské Budějovice. 

Dne 19. dubna ve 13 hodin slavnostní fanfárou na lesní roh přivítal účastníky oficiálního otevření výstavy Lukovský trubač pan Mgr. Antonín Dohnal.  Následovalo představení starosty města Moravské Budějovice pana Mgr. Martina Ferdana a dále hostů: pana Ing. Františka Kazdy, předsedu OMS Třebíč ČMMJ a pana Ing. Rostislava Čecha, lesního správce Lesní  správy Třebíč, LČR, s.p.

Zahájení přehlídky se ujal starosta města Mgr. Martin Ferdan, který přivítal účastníky v opraveném areálu zámeckých koníren a popřál jim hodnotný myslivecký i kulturní zážitek.

Ing. František Kazda ve svém projevu připomněl propojení uplynulé chovatelské přehlídky v Náměšti n. Oslavou s přehlídkou v Moravských Budějovicích a chystané celookresní chovatelské přehlídky v Třebíči – Bažantnici, v jejímž průběhu budou též závody v brokové střelbě, okresní kolo soutěže pro děti – Zlatá srnčí trofej, jarní svod psů a Svatohubertská mše v Bazilice sv. Prokopa v Třebíči. 

Vystoupení Ing. Rostislava Čecha za Lesy České republiky upozornilo na snahu lesních hospodářů zajistit kvalitní obnovu lesních porostů na holinách vzniklých po několik let trvající kůrovcové kalamitě. Pro zdárný odrůst stromků v lesích je třeba na přechodné období zredukovat počty spárkaté zvěře.

Seznámení přítomných s výsledky mysliveckého roku 2023 provedl referent státní správy lesů a myslivosti Ing. Jaroslav Kotrba. V úvodu uvedl, že se opět projevila snaha držitelů honiteb výrazně snížit počet spárkaté zvěře z důvodu obnovy lesních porostů. Počet ulovené jelení zvěře 112 se tak těsně přiblížil historickému rekordu z roku 2022, tj. 119 kusům. K vidění bylo 18 jeleních trofejí, přičemž 1 trofej z honitby Dešov – Nové Syrovice ohodnotila komise bronzovou medailí.

Z předložených 290 srnčích trofejí byly 3 ohodnoceny stříbrnou medailí, a to z honitby Menhartice, Jakubov a Chotěbudice. Dále 2 bronzovými medailemi byly ohodnoceny trofeje z honitby Domamil a Lukov. Uloveno bylo cekem 896 kusů srnčí zvěřecelkový úhyn činil 261 kusů. Myslivecká statistika uvádí odstřel s úhynem srnčí zvěře, který se podílí na plnění plánu lovu ve výši 1151 kusů.

Hodnotitelská komise posuzovala i lebky ulovených šelem a udělila zlaté medaile trofeji jezevce a trofeji lišky a dále 1 bronzovou medaili trofeji lišky. Mimo jiné bylo uloveno 570 zajíců a 683 lišek. Ještě se pro zajímavost podívejme na ulovené množství zvěře v uplynulých 21 letech, tj. od roku 2003 do 2023: jelení zvěře 931 kusů, srnčí zvěře 15343, černé zvěře 14 422, zajíců 12 510, lišek 8 658. 

Spolkovou činnost směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků jako součásti českého národního kulturního dědictví prezentovalo letos 8 mysliveckých spolků. Výstava 100 let kamzíka v Jeseníkách připomenula, že vztah k této zvěři se v průběhu sta let měnil od intenzivní ochrany až po snahu o úplné vybití. Dále byly vystaveny výkresy dětí připravené do soutěže Toulky za zvěří Třebíčskapořádané OMS Třebíč.

Otevření výstavy bývá spjato s odbornými přednáškami. Součástí letošního zahájení výstavy pro odbornou veřejnost byla přednáška o způsobech lovu zvěře pana Mgr. Josefa Drmoty. Očekávané bohaté diskuze se zúčastnili i myslivci ze Znojemska. Laserová střelnice a promítání historických mysliveckých filmů doplnily ráz výstavy.

Velmi potěšující byla vysoká účast dětí ze škol a školek v pátek a v pondělí dopoledne, kde se jim na výstavišti věnovali kromě myslivců i lesní pedagogové – revírníci Lesů České republiky, s.p.; jmenovitě paní Ing. Soňa Světlíková, pan Ing. Milan Tesař a pan Jaroslav Kolesa. Jmenovaní si zaslouží poděkování, stejně jako všichni další organizátoři a vystavovatelé.

Letošní chovatelská přehlídka se konala v roce 101. výročí založení jednotné stavovské myslivecké organizace a současně v roce intenzivního projednávání nového zákona o myslivosti, jehož konečnou podobu zatím neznáme. Do dalšího období přejeme myslivosti hodně zdaru. 

Ing.  Jaroslav Kotrba, OŽP