Hodnotící schůze komisí OMS Třebíč

zveřejněno v kultura
  1. listopadu 2022 se sešli v kulturním zařízení Bažantnice předsedové a členové odborných komisí OMS Třebíč, aby se pochlubili bohatou činností svých komisí v roce 2022.

 

Úvodní znělka trubačů a povstání přítomných myslivců bylo signálem k zahájení schůze. Přivítáním účastníků a seznámením s následným programem se představil nový předseda OMS Třebíč Ing. František Kazda. Nová myslivecká rada pracuje od 22. 9. 2022. Řada členů působila v jednotlivých komisích už dříve, nejsou proto nezkušenými nováčky.

Ing. Kazda postupně představil předsedy komisí a současně je vyzval ke shrnutí činnosti jejich komise za uplynulý rok.

Ing. Tomáš Sedláček, v nové radě místopředseda, je pověřený vedením kulturně – propagační komise.

Ve svém vystoupení zdůraznil především akce, které komise organizuje pravidelně. Jsou to:

– kurz myslivosti a následné zkoušky z myslivosti pro adepty z předchozího roku

– letošní kurz, přihlášených 26 zájemců

– kurz pro myslivecké hospodáře, 8 zájemců

Poprvé se oficiálně konaly 30. 4. myslivecké slavnosti Vysočiny na hradě Roštejn. V květnu opět proběhl Myslivecký víkend, tradičně s akcemi Zlatá srnčí trofej a Svatohubertská troubená mše v bazilice sv. Prokopa. V červenci KPK nově nabídla dětem Myslivecký příměstský tábor “Po stopách zvěře”. Nechyběla ani výstavka o myslivosti na říjnové zahrádkářské výstavě.

Za úspěch lze považovat získání nových vedoucích mysliveckých kroužků, z nichž jeden od září probíhá přímo v areálu Bažantnice. Závěrem není možné opomenout trubačský kroužek pod vedením Ing. Miroslava Nováčka, zájemci se schází již druhým rokem.

 

Novým předsedou střelecké komise byl zvolen RNDr. Jiří Maša. Nejprve poděkoval Ing. Rostislavu Skoumalovi za dosavadní vedení komise. Zdůraznil, že komise byla řízena především dle stanoveného plánu činnosti na rok 2022. Komise v rámci plánu zajistila řadu akcí. Patří mezi ně praktický výcvik  adeptů v brokové a kulové střelbě. Organizovala Celostátní přebor ČMMJ na loveckém kole. Tradičně byl pořádán v říjnu Memoriál Vladimíra Homolky. Nechybělo ani několik akcí soukromých firem.

 

Myslivecká komise opět pracuje pod vedením Ing. Jana Klusáčka. Jako každoročně členové komise vybrali trofeje ve všech 3 regionech okresu Třebíč – v Mor. Budějovicích, v Třebíči a v Náměšti nad Oslavou. V uvedených regionech postupně proběhly dílčí chovatelské přehlídky, souhrnná pak na Bažantnici v Třebíči. Závěrem předseda komise poděkoval nejen členům MK, ale i ostatním, kteří se podíleli na přípravě a průběhu akcí.

 

Protože nový předseda ekonomické komise Ing. David Hybner se omluvil, zhodnotil krátce činnost komise její bývalý předseda Ing. Zdeněk Skoumal. Přehled hospodaření je uveden na stránkách OMS Třebíč.

 

Na závěr dostala slovo předsedkyně kynologické komise Mgr. Eva Illová.

Činnost této komise je velmi bohatá. V roce 2022 měla před sebou několik úkolů. Jedním z nich bylo především zapojit do činnosti více mysliveckých spolků při pořádání zkoušek loveckých psů. To se však bohužel nepodařilo.

Následně vyzdvihla vrcholné akce:

– Memoriál Jaromíra Dostála pořádaný spolu s Klubem chovatelů českých fousků.

– Zkoušky vodní práce a podzimní zkoušky se spojily jako soutěž s názvem Pohár OMS Třebíč.

– Úspěšné byly tradiční zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen v MS Slavice, podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen v MS Vrbova bažantnice Jemnice, jarní svod psů Třebíč – Bažantnice a řada dalších.

– Pořádání Poháru OMS Třebíč se ujal MS Studenec, soutěž byla věnovaná vzpomínce Dušana Bouzka. – Zářijový Memoriál Jaromíra Dostála CACT (všestranné zkoušky ohařů) proběhly v honitbě LČR Bukovina a MS Šebkovice.

– Tradičně se v říjnu konal Memoriál Josefa Venhody v honitbě MS Studenec a MS Třebenice.

– Poděkování patří rovněž myslivcům, kteří se starali o údržbu umělé nory na Bažantnici.

 

Další nezanedbatelné informace:

 

  1. Zvelebení majetku na Bažantnici – rekonstrukce elektrické přípojky a zprovoznění domovní čistírny odpadních vod.
  2. Myslivecký ples OMS Třebíč 11. 2. 2023.
  3. Oslavy 100 let od vzniku ČMMJ. Oslavy proběhnou i na Bažantnici.

 

Další informace zveřejněny na stránkách OMS Třebíč.

 

Závěr schůze byl velmi příjemný. Nad vynikajícím zvěřinovým gulášem se úžasně a přínosně “diskutovalo”.

 

 

PhDr. Marie Nováková, členka KPK OMS Třebíč