Kurz myslivosti zahájen!

zveřejněno v kultura

Okresní myslivecký spolek Třebíč zahajuje již tradičně kurzy z myslivosti v jednom z prvních lednových víkendů tak, aby uchazeči mohli být po následující roční praxi připuštěni k vlastní zkoušce v únoru následujícího kalendářního roku. Kurz 2021/2022 byl do posledních okamžiků chystán v nejistotě, co vládní opatření dovolí, ale i s otazníkem, kolik adeptů se za těchto podmínek ke zkoušce přihlásí. Původně plánované zahájení se ocitlo ve vážném ohrožení. Ve vzduchu visela také otázka, jak naložit s následujícími přednáškami.

V každém případě jsme se rozhodli oslovit adepty s nabídkou možnosti distanční formy komunikace a zjistit jejich reálné možnosti. Pro komunikaci jsme jako základ zvolili programové vybavení MS Teams, které mají většinově k dispozici zaměstnanci školství i některých velkých firem. Celá příprava, a zejména testování různých typů připojení, si vyžádala několik večerů vybraných členů okresní myslivecké rady i jejich rodinných příslušníků, za což jim patří upřímný dík.

Největší neznámou byla otázka, kolik procent z letošních adeptů bude schopno tímto způsobem komunikovat, a jak se k celé záležitosti postaví. Předem jsme byli dohodnuti, že bude-li jeden jediný uchazeč v roli pasívního statisty, kurz „na dálku“ pouze zahájíme, případné nedostatky vyřešíme poskytnutím zvukového záznamu ze zahájení s podrobnými pokyny a celou prezenční výuku odsuneme na první možný termín.

K našemu velkému překvapení vyslovilo v pátek, těsně před plánovaným zahájením kurzu, 100% adeptů souhlas s distanční formou výuky. Protože jsme si nebyli jisti postojem sekretariátu ČMMJ, konzultovali jsme i zde tuto variantu a bylo nám sděleno, že podle vyjádření Ministerstva zemědělství ČR distanční formě vzdělávání prováděné touto formou nic nebrání.

Abychom předešli případným komplikacím během vlastního zahájení, provedli jsme v pátek večer kontrolní technickou schůzku všech zúčastněných (vybraných lektorů a všech adeptů), kteří navázali krátký kontakt s organizátorem schůzky a potvrdili funkčnost připojení.

Výtka, která směrem k uvedenému postupu mnohé určitě napadne, bude zajisté směřovat k tomu, že adepti potřebují vidět i doplňkový materiál, nejen slyšet mluvené slovo. Ano, samozřejmě, nicméně program umožňuje sdílet obrazovku přednášejícího. Ten tedy může posluchačům posílat nejen zvuk a video, ale také vše, co má na vlastním monitoru, včetně prezentace, fotografií apod. Organizačním řešením je i odeslání odkazu na zajímavé fotografie nebo videa klasickým emailem a následující prostudování. A navíc může lektor již od loňského roku využít jednotná skripta, na která může v některých pasážích vhodně odkazovat a která pro zájemce OMS zajistil.

Odpůrci podobných přístupů určitě namítnou, že ne vše lze vyřešit „na dálku“. Samozřejmě. Nikdo také netvrdí, že všech předepsaných 66 hodin kurzu proběhne touto formou. Je jen otázkou organizační schopnosti lektora, jak si vše rozdělí. Problém není zajisté odučit např. péči o zvěř či právní předpisy kompletně se sdíleným obrazovým materiálem. V dalších praktičtějších předmětech (střelectví, zoologie) bude část výuky (případně celá dotace) odučena klasicky až po ukončení vládních opatření.

Pochybovači si také položí otázku, jak je to s prezencí, jelikož přednášky jsou povinné. I na tuto možnost tvůrci daného software mysleli. Končí-li lektor přednášku, stáhne si jednoduše prezenční listinu. Z ní naprosto jasně vidíte, kdo se kdy přihlásil, kdy odešel, případně se vrátil. Na minutu přesně. Dalším argumentem, je otázka, co se vlastně „na druhé straně“ linek během přednášek děje. Přátelé, zde je vše pouze a jenom o přístupu posluchače. Chce-li čas prospat nebo strávit jinou aktivitou, povede se mu to i na prezenčně vedené přednášce. Tato doba je mimo jiné o uvědomění si vlastní zodpovědnosti vůči sobě i ostatním. Kdo pár let učí, ten ví, o čem je řeč…

Velký dík patří na tomto místě nejen realizačnímu týmu a lektorům, ale i jednotlivým adeptům za aktivní přístup, s nímž k celému projektu přistoupili.

Předchozí doba mnohé z nás znovu přesvědčila, že vyhýbat se zcela novinkám, a zejména moderním možnostem komunikace, není rozumné, a to ani v tak konzervativním oboru, jakým je myslivost. Mohou za nás totiž vyřešit, a zejména zefektivnit, části některých procesů. Vzniklý čas pak můžeme využít k něčemu opravdu smysluplnému – například k hlubšímu a promyšlenějšímu sebevzdělávání kterého v myslivosti není nikdy dost. Nebo k praktické práci v honitbách…

Josef Drmota, místopředseda OMS Třebíč