Práce s mládeží

zveřejněno v kultura

Skončil další školní rok a je na místě seznámit, jak v něm OMS působil na poli práce s mládeží.

V září proběhla na Bažantnici schůzka osob ochotných pracovat s dětmi. Snahou je trvale těmto osobám co nejvíce při náročné činnosti pomáhat. Ať již zajištěním nejrůznějších pomůcek, metodik nebo i společnou diskusí a výměnou zkušeností.

V říjnu kulturně – propagační komise připravila tradiční prezentaci myslivosti na výstavě zahrádkářů. Součástí byly přednášky pro děti, které prováděli členové KPK.

Poptávka po přednáškách o myslivosti ze škol a školek roste. Potěšením je, že se na přednáškové činnosti podílelo již několik myslivců, kteří zabezpečili přednášky ve školách a školkách v okolí svého bydliště. Mohli jsme tak vyhovět většímu počtu zájemců a celkový počet přednášek dosáhl čísla 16. Poděkování patří všem, kteří se této činnosti věnovali, protože v dopoledních hodinách je to často na úkor zaměstnání nebo dovolené.

OMS uspořádal 4. ročník obnoveného okresního kola ZST. Celkem se zúčastnilo 44 dětí ve třech kategoriích. Počet účastníků mírně roste a věříme, že potenciál k růstu ještě okres Třebíč má. Pro děti byl kromě soutěže připraven i doprovodný program včetně závěrečného opékání špekáčků. Podařilo se sehnat velké množství cen i upomínkových předmětů. Dárcům znovu děkujeme.

Poprvé jsme v letošním roce vyhlásili „okresní“ soutěž Mé toulky za zvěří. Sešlo se skoro na dvě stě obrázků, z nichž porota vybrala nejpovedenější v každé ze tří kategorií. Celkem devět dětí bylo za svou snahu odměnou věcnou cenou.

Na OMS byla pořízena celá řada pomůcek pro přednášky nebo různé myslivecké a dětské dny. Uživatelé honiteb se již naučili jich využívat.  Je skvělé, že akcí, které pořádají myslivci ve svých honitbách, přibývá a pomůcky jsou využívány.

Stále zajišťujeme materiály pro vedoucí mysliveckých kroužků. Některé obdrželi fyzicky jejich vedoucí, další pomůcky dostali na DVD. Setkali jsme se na ZST, kde jsme si vyměnili zkušenosti. V uplynulém školním roce začal na okrese pracovat již 5. myslivecký kroužek, a sice v Mohelně. Celkový počet dětí, které kroužky navštěvovaly, byl cca 80. Naší snahou je vytvoření mysliveckého kroužku v Třebíči, kde vidíme velký potenciál.

Nadále budeme vedoucí podporovat proplácením nákladů na kurz pro vedoucí mysliveckých kroužků, který ČMMJ pravidelně pořádá v Hranicích. Letos v létě se jej zúčastní další vedoucí, ale mohou se přihlásit i další zájemci.

Odměnou pro děti i dospělé za práci s mládeží byla plavba zdarma na lodi Horácko po Dalešické přehradě, která se uskutečnila 30. května.

Děkujeme všem, kteří pořádají akce pro děti, věnují se přednáškám a další osvětové činnosti. Zvláštní poděkování patří zejména vedoucím mysliveckých kroužků, protože to je činnost celoroční, systematická a stojí obrovské množství času a energie.

Ing. Tomáš Sedláček

https://www.zsamskralicenosl.cz/news/vytvarna-soutez-predavani-cen/