Aktiv mysl. hospodářů, přednáška – honební společenstva, rejstřík, ESM – 9.5.2022

zveřejněno v myslivost

Myslivecký víkend zakončený v neděli 8. 5. 2022 Svatohubertskou troubenou mší v bazilice sv. Prokopa a jarním svodem loveckých psů na Bažantnici uzavřel v pondělí 9. 5. 2022 aktiv mysliveckých hospodářů. Ten se koná pravidelně nejen proto, aby si hospodáři MS odnesli trofeje z chovatelské přehlídky, ale také aby získali aktuální informace, které jsou důležité pro mysliveckou činnost v jejich MS. Tentokráte byla účast větší než na předcházejících aktivech.

Nejprve upoutaly pozornost účastníků tóny známých fanfár dvou přítomných trubačů. Ihned poté zahájil aktiv předseda OMS Ing. Tomáš Sedláček, přivítal hosty a předal nejprve slovo MVDr. Hnízdilové.  Ta jako vždy prezentovala nejdůležitější informace z SVS. Jako první informace se bohužel opět týkala aktuální nákazové situace, zejména AMP, a to nejen v ČR, ale i v Evropě. Pro přehled ukázala aktuální mapu Evropy s vyznačenými ohnisky a pozitivními případy AMP v roce 2022 (zdroj FLI). Nevyhla se otázce “co nás nejspíš čeká…” a zaměřila se v této souvislosti na metodiku kontroly zdraví zvěře pro rok 2022.

Ing. Jan Klusáček, předseda Myslivecké komise OMS Třebíč, zhodnotil letošní chovatelskou přehlídku trofejí a poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě přehlídek v Náměšti nad Osl. a Mor. Budějovicích. Stručně také shrnul výsledky lovu zvěře za uplynulý hospodářský rok.

Jednatel OMS předal informace o pokračujícím výkupu čelistí černé zvěře od Kraje Vysočina a o školení prohližitelů zvěřiny. Vyzval hospodáře, aby zvážili, zda chtějí využít školení na Bažantnici, popř. dají prohližitelé přednost online školení. Oznámil, že v květnu budou na OMS předány nové průkazy členů ČMMJ a bude je možné u něj v kanceláři vyzvednout.

Předseda pohovořil o důležitosti členství myslivců v ČMMJ. Je třeba přesvědčovat myslivce, aby se stali členy. Silná organizace má mj. větší hlas při projednání novely ZM, která je připravována. Apeloval na lov spárkaté zvěře, zejména holé, za účelem snížení stavů. Očekáváné škody v lesích s ohledem na velké obnovované plochy lesa mohou vést k neshodám s vlastníky pozemků.

Dále žádal přítomné hospodáře, aby v rámci svých spolků doporučovali zájemcům absolvovat kurz myslivosti a pro myslivecké hospodáře na OMS. Je to záruka kvalitní výuky teoretické i praktické v souladu s vyhláškou a směrnicí a předpoklad, že do spolků zamíří osoby se zájmem o myslivost s patřičnými znalostmi.

Předseda také připomněl, že na podzim se bude konat volební sněm. Je třeba připravit se na ukončení činnosti některých členů mysl. rady, mj. předsedy, který se chce více věnovat práci s mládeží a osvětě. Je třeba přemýšlet nad novými členy, kteří by byli ochotní OMSu z pozice člena rady pomoci.

Posledním bodem před ukončením aktivu byla přednáška Ing. Sedláčka, v níž se zabýval aktuálními tématy spojenými s chodem honebních společenstev a mysliveckých spolků. Myslivečtí hospodáři a další hosté si poslechli informace týkající se honebních společenstev, konání valných hromad, spolkového rejstříku a evidence skutečných majitelů. 

Po vyčerpávajícím programu aktiv zakončil předseda OMS.

Myslivosti zdar!

PhDr. Marie Nováková

Materiály z aktivu ke stažení zde: